Stuterier

SFF:s regler för stuterinamn


Namn som kan godkännas som stuterinamn för fjordhäst är till exempel gårdsnamn och liknande. Däremot kan inte ortsnamn, kommuner, länsnamn och liknande som omfattar större geografiska områden godkännas. Om gårdsnamn ska registreras som stuterinamn och innehavaren av stuteriet inte är ägare till gården måste innehavaren bifoga ägarens skriftliga godkännande till ansökan.


Namn som lätt kan förväxlas med redan godkända stuterinamn för fjordhäst eller andra hästar i Sverige eller andra länder bör inte godkännas. Stuterinamn får inte innehålla namn på hästras, och det måste innehålla mer än en bokstav, men bör inte vara längre än att det finns kvar rimligt många tecken för hästens namn. Stuterinamn + fjordhästens namn får inte innehålla mer än 19 tecken.

Stuterinamn kan användas som prefix (före hästens namn) eller som suffix (efter hästens namn).

Namnets lämplighet avgörs av SFF:s styrelse när ansökan behandlas.


Registrering av häst med stuterinamn

Stuterinamn får endast användas på fjordhäst som uppfötts vid stuteriet, det vill säga fjordhäst som är fallen efter sto som uppfödaren ägt vid fölningen eller som uppfödaren har giltigt leasingavtal för. För att stuterinamn ska kunna användas på häst vid registrering ska innehavaren vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska fjordhästföreningen då registreringsansökan sänds in. Namn som liknar stuterinamn får inte användas på mer än en registrerad häst utan att namnet är ett godkänt stuterinamn.


Namnbyte

Byte av namn på fjordhäst som är registrerad med stuterinamn får inte ske. För häst som är uppfödd vid stuteriet innan stuterinamnet registrerades, och är registrerad utan stuterinamn, äger ägaren rätt att ansöka om att stuterinamnet ska läggas till namnet (namnbyte). Kostnaden för detta namnbyte fastställs av SFF:s styrelse.


Ansökan

Den som ansöker om att registrera stuterinamn för fjordhäst ska vid ansökan vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till Svenska fjordhästföreningen. Ansökan om registrering av stuterinamn ska ske via formulär nedan om formulär ej fungerar maila till sekreterare@fjordhastforeningen.se med uppgifterna som krävs i formuläret till SFF:s sekreterare. Den som redan har ett registrerat stuterinamn kan inte ansöka om fler, utan varje innehavare kan ha endast ett registrerat stuterinamn.

Helt nytt stuterinamn: 2000 kr
Redan godkänt stuterinamn i annat förbund: 1000 kr

Tillägg/ändring/innehavare av stuterinamn: 500 kr


Detta faktureras i samband med godkänd ansökan.


Godkännande

När ansökan om stuterinamn har kommit in ska det om möjligt behandlas på nästkommande styrelsemöte, och senast inom sex månader från ansökningsdagen. Om styrelsen finner att namnet kan godkännas ska det offentligöras i medlemstidningen Lill-Blakken och på hemsidan för att den som så önskar ska kunna lämna protest mot att namnet godkänns. Protester ska sändas till SFFs sekreterare senast en månad efter att namnet har offentliggjorts i Lill-Blakken. Om inga protester har kommit in under denna tid är namnet definitiv godkänt.För stuterinamn som redan är godkända och registrerade för hästar av annan ras och med samma innehavare gäller att namnet är definitivt godkänt redan efter styrelsens beslut och någon protestmöjlighet finns inte.


Flytt, upphörande eller överlåtande av stuterinamn

Den som är innehavare av ett godkänt stuterinamn är skyldig att anmäla flytt eller upphörande av verksamhet till SFFs sekreterare. Om innehavaren önskar överlåta stuterinamnet till annan person eller låta ytterligare person ingå som innehavare ska detta anmälas till SFFs sekreterare. Även den nya innehavaren måste vara medlem i lokalförening ansluten till SFF vid registreringen av ändringen.

 


Återkallande av stuterinamn

SFF:s styrelse kan besluta återkalla rätten till inregistrerat stuterinamn om innehavarens verksamhet inte kan anses förenlig med seriös fjordhästuppfödning. Det kan vara fall av brott mot SFF:s eller medlemsföreningarnas stadgar vilket medfört uteslutning, eller att innehavaren inte har fullgjort sina skyldigheter gentemot huvudman.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ansökan om stuterinamn


Fyll i nedanstående uppgifter. Fält märkt med * är obligatoriska uppgifter.

Om man önskar få fakturan via vanlig post, ange detta under övrig information.

SFF skickar en faktura på beloppet efter anmälan har inkommit. Avgifter, se ovan.